Daily Archives: 05/16/17 Tuesday

ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ မူႇၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ14/05/2017 ပဵၼ်ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈပုၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇႁဝ်းႄတႉႄတႉဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူႇၸႃႇ ၼႆႄလႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းလီမီးမင်ႇၵလႃႇ ယႂ်ႇလူင်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၊ တူၼ်ၶမ်းၸဝ်ႈၶူးလူင် ပူဝ်ႇၽဵတ်ႇသိူဝ်ႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ  ထမ်ႇမသႃႇမိ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉပုတ်ႉထဝိႁႃႇရ ဢွၵ်ႉၽွတ်ႇ ၊  လႆႈယေႃးၶိင်း ပုၼ်ႈတႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ႄလႈ  ဢၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းသီႇရိလင်ႇၵႃႇ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇ တူၼ်မျၢတ်ႈၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း  ၊  ၼႂ်းဝၼ်း ဝိသႃႇၶပူႇၸႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်း ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ ငႆၢးဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈၵိူတ်ႇ  ႁူပ်ႉလႆႈသပ်ႇပၺ်ႇၺုတၺၢၼ်ႇ ႄလႈၶဝ်ႈၸၢမ်ႈမႁႃႇပရိၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ… Read more »